SHQIP

TRAJNIM PROFESIONAL PËR 
QGIS - DESKTOP
Niveli 1,  Niveli 2  &  Niveli 3  +  Module_SP


Çmimi për licenën e softuerit: 0euro
Kohëzgjatja e trajnimit: 10ligjërata х 90minuta
Grupi: prej 5 deri 10 pjesëmarrës 
Provimi përfundimtar:
-       kusht për hyrje në provim: minimum 80% pjesëmarrje në ligjërata;
-       përsëritje e provimit: deri dy herë;
-       rezultati pozitiv: mbi 70% të pikëve nga provimi përfundimtar;
-       kufizim kohor: provimi mund të realizohet në afat tre mujor nga përfundimi i trajnimit; 
-       lloji i provimit: testim praktik me të dhëna konkrete hapësinore.
Certifikatë: pjesëmarrësit do të pajisen me certifikata në gjuhën Shqipe dhe Angleze, të bashkangjitur me transkript për programin e trajnimit. Me kërkesë individuale të pjesëmarrësve, mund tu lëshohet certifikatë dhe transkript edhe në gjuhën maqedonase, pa kompensim financiar. Varësisht nga rezultatet e pjesëmarrësit, ekzistojnë dy lloje të certifikatave: me provim të kaluar dhe me pa provim të kaluar. Kusht për "certifikatë pa provim të kaluar" është pjesëmarrja mbi 50% në ligjërata. 
Programi i trajnimit:  NIVELI 1,   NIVELI 2   &   NIVELI 3   (shkarko programin për trajnim)
Parimi i transparencës: Lista e të gjitha certifikatave të lëshuara sipas kategorizimit të tyre do jenë publike dhe të lira për qasje në këtë ueb faqe.  
E drejta për pjesëmarrje: Të gjithë personat fizik dhe juridik, përveç atyre që kanë konflikt interesash me trajnuesit dhe nënshkruajtësin e certifikatave!  

PARAQITU PËR PJESËMARRJE