МАКЕДОНСКИ

СТРУЧНА ОБУКА ЗА 
QGIS - DESKTOP
Ниво 1, Ниво 2  &  Ниво 3  +  СП_Модули

Цена за лиценца на софтверот: 0евра
Времетраење: 10предавања х 90минути
Група: од 5 до 10 учесници
Краен испит:
-       право на полагање: најмалку 80% присутност на предавањата;
-       повторување на испит: до два пати;
-       позитивен резултат: над 70% на поени од крајниот испит;  
-       временско ограничување: испитот може да се реализира во рок од три месеци од последниот час на обуката; 
-       вид на испит: практично тестирање со конкретни податоци.
Сертификат: учесниците ќе се здобијат со сертификат на Македонски и Англиски јазик, проследени со транскрипт со содржината на обуката. По поединечно барање од страна на учесниците, може да се здобијат со сертификат и транскрипт и на албански јазик, без дополнителна уплата. Во зависност од резултатите на учесникот, постојат два вида на сертификати: со положен испит и со неположен испит. Услов за "сертификат со неположен испит" е над 50% присутност на предавања.
Програма на обуката:  НИВО 1,  НИВО 2   &   НИВО 3   (превземи ја програмата за обука)
Начело на транспарентност: Списокот на сите добиени сертификати според нивната категоризација ќе бидат јавни и достапни на оваа веб страна.  
Право на пријава: Сите физички и правни лица, освен лицата кои имаат конфликт на интереси со обучувачите и потписникот на уверенијата!  

ПРИЈАВИ СЕ ЗА ОБУКА